Enlige uden børn har ret til at få forhøjet deres særlig støtte til høje boligudgifter


9. april 2021
Tilføjet målgrupper (ikke udtømmende)

Jeg faldt over en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der ganske overraskende fastslår at for enlige uden børn gælder en minimumsregel med forhøjelse af Aktivlovens §34 !

Enlige uden tidligere indtægt har krav på forhøjet Aktivlovens §34

Det er Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 helt tilbage fra 2016.

Målgrupper:

 • Alle enlige uden børn med indtægt under kr. 15.547 per måned brutto (før skat) &
  Opfylder kravene for Aktivlovens §34

  samt ikke har haft nogen hidtidig ordinær lønindkomst eller ikke kan dokumentere det
   
 • Brøkførtidspensionister efter 2003 uden børn med eller uden Aktivlovens §27a
   
 • Enlige uden børn

  DOG ikke
  Enlige uden børn på kontant- uddannelseshjælp under administration med et fast rådighedsbeløb per måned. Det hedder økonomisk trangsvurdering. (Se nederst)

"Borger har ingen forsørgelsespligt over for børn. Det betyder, at loftet på baggrund af hidtidig indtægt som minimum ikke må være mindre end det, borger er berettiget til, hvis denne modtog kontanthjælp som forsørger over 30 år.

Hvis den udmålte hjælp ikke overstiger nettokontanthjælpen for forsørger over 30 år, skal der derfor ikke ske reduktion i den beregnede særlige støtte på grund af loftet beregnet på baggrund af hidtidig indtægt.

Minimumsreglen/loftet for ikke-forsørgere beregnes således:

1. Beregning af borgers samlede aktuelle nettoindtægt (sum af aktuel nettoindtægt og beregnet særlig støtte)

2. Beregning af borgers nettokontanthjælpsniveau hvis borger modtog kontanthjælp som forsørger over 30 år.

3. Undersøgelse af om hidtidig indtægt har nedsat borgers nettoindtægt til under nettoindtægtsniveauet for forsørgere over 30 år. I så fald forhøjes den særlige støtte op til minimumsloftet for ikke forsørgere.”

Ankestyrelsens principafgørelse 47-16 (Retsinformation.dk)

Jeg kan ikke mindes at have set beregninger fra kommunernes IT system, der hæver den særlige støtte til høje boligudgifter op til niveauet for enlige forsørgere over 30 år.

Det har altid kun været den beregnede særlig støtte til høje boligudgifter.

Men det viser sig faktisk, at det har været gældende siden 2016.

Så der kan være en del enlige, der kan have penge til gode ude i kommunerne. Også selvom kontanthjælpsloftet er der. For nogle enlige har et betydelig luft op til kontanthjælpsloftet.

Hvordan gør du ?

Først kontroller din afgørelse om Aktivlovens §34 & beregning for særlig støtte til høje boligudgifter. (Du har ret til at få beregningen, da det er en del af din afgørelse !)

Især hvis du ikke havde nogen indtægt før uddannelseshjælp, kontanthjælp mv.

Hvis du er på kontanthjælp & underlagt kontanthjælpsloftet. Så find den meddelelse, hvor dit individuelle kontanthjælpsloft er opgjort. Hvis du har ekstra luft op til kontanthjælpsloftet, så har du krav på at få §34 i Aktivloven forhøjet !

Alle andre ydelser uden for Aktivloven er ikke underlagt kontanthjælploftet.

Men nogle kan stadig få mindre udbetalt netto end en enlig forsørger over 30 år. Denne indtægt er idag i 2021 kr. 15.547 kr. pr. md. brutto (Aktivlovens § 25, stk. 2, nr. 1)

I forbindelse med beregningen af særlig støtte til høje boligudgifter regnes der med nettobeløb.

Her forslag til tekst

Som du sender igennem eboks til Ydelsescenter / Ydelseskontoret eller bare Jobcentret i din kommune:

Jeg skriver for at gøre opmærksom på, at min Aktivlovens §34 ikke er blevet forhøjet som Ankestyrelsen fastslår i Principafgørelse 47-16.

"Borger har ingen forsørgelsespligt over for børn. Det betyder, at loftet på baggrund af hidtidig indtægt som minimum ikke må være mindre end det, borger er berettiget til, hvis denne modtog kontanthjælp som forsørger over 30 år.

Hvis den udmålte hjælp ikke overstiger nettokontanthjælpen for forsørger over 30 år, skal der derfor ikke ske reduktion i den beregnede særlige støtte på grund af loftet beregnet på baggrund af hidtidig indtægt.

Minimumsreglen/loftet for ikke-forsørgere beregnes således:

1. Beregning af borgers samlede aktuelle nettoindtægt (sum af aktuel nettoindtægt og beregnet særlig støtte)

2. Beregning af borgers nettokontanthjælpsniveau hvis borger modtog kontanthjælp som forsørger over 30 år.

3. Undersøgelse af om hidtidig indtægt har nedsat borgers nettoindtægt til under nettoindtægtsniveauet for forsørgere over 30 år. I så fald forhøjes den særlige støtte op til minimumsloftet for ikke forsørgere.”

 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20160985125

 

Jeg har ingen børn & ingen tidligere indtægt før kontakt med jer. Derfor er jeg berettiget til at få efterbetalt den for lidt udbetalte særlig støtte til høje boligudgifter. Forældelsesfristen er 10 år efter lov om forældelse §3, stk 3
”4) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til §2 for andre fordringer.”

& ikke kun de 3 år, som Ankestyrelsen principafgørelse 166-12 siger om Aktivlovens §34.

Hvis I ikke er enig, så vil jeg gerne have det sendt videre til Ankestyrelsen for endelig afgørelse.

Mvh
Navn

CPR nummer

Desværre ikke for folk under økonomisk trangsvurdering


Desværre kan folk, der har deres økonomi under administration med fast rådighedsbeløb per måned ikke få godt af dette. Eventuelt ekstra Aktivlovens §34 bliver modregnet i kontant- / uddannelseshjælpen.

Dette bliver godkendt af Ankestyrelsen, da det hører under økonomisk trangsvurdering. & der er findes nok 98 forskellige typer af det ude i kommunerne.

Meld dig ind i SIND !


Alt dette gør jeg frivilligt. Så hvis du får penge tilbage eller andre gange har haft god nytte af oplysninger fra mig. Så meld dig ind !

Det koster kun kr. 180 ved betaling igennem NETs om året !

Meld dig ind her ! (SIND.dk)
 

Jeg kan ikke hjælpe dig med din klage, hvis du bor i andre kommuner end Vejle. Men der en facebook gruppe her, hvor du kan få hjælp af andre i samme situation.

(Gruppe) Særlig støtte til høje boligudgifter (facebook.com)

Mvh
Spred Glæde ... trods alt :)


Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle

Formand

 

 

 
 
 
 

Søg med Google