Grove sagsbehandlingsfejl i bevillinger til førtidspension til flygtninge


Se også:
Ankestyrelsen fastslår, at brøkførtidspensionister med supplement efter Aktivlovens §27a kan være berettiget til §34 i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Igennem SIND Vejles facebook side Særlig støtte til høje boligudgifter fik vi en henvendelse om en flygtning, der fik bevilget førtidspension.

Men kun med brøkpension, der lægger væsentligt under kontanthjælpsniveau. Egentligt drejede det sig om afslag på §34 i Aktivloven, men det viser sig at vedkommende faktisk ikke får det som han har krav på i førtidspension.

Der er et krav om ophold i Danmark i 40 år for at få fuld pension, men der er undtagelser.
 

Grove sagsbehandlingsfejl i bevilgede førtidspensioner til flygtninge

 

 

En af dem er, at flygtninge med opholdstilladelse efter Udlændingelovens §7 eller §8 har ret til fuld førtidspension.

Det var oprindeligt for en fra Silkeborg kommune, hvor både forvaltningen i Silkeborg kommune & Udbetaling Danmark ikke lever op til lovens krav om fuld førtidspension.

Men det viser sig også, at der nu er en i Vejle kommune.

Det er muligvis opstået på grund af, at optjeningsprincippet i Pensionslovens §9 er ophævet per 1. juli 2018. Men det gælder altså ikke for flygtninge.

Her er Pensionslovens §2

Pensionsloven
§ 2. Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke: 1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes. Indgives ansøgningen efter folkepensionsalderen, skal bopælskravene være opfyldt ved folkepensionsalderen.

2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Pensionsloven på Retsinformation.dk
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=194457

Det er en så grov sagsbehandlingsfejl begået af både Silkeborg & Vejle kommuner samt Udbetaling Danmark, at det skriger til himmelen.

Det er en så grov grov sagsbehandlingsfejl, at de pågældende sagsbehandlere mindst skal tilbage på skolebænken igen. Eller der bør tages andre personalemæssige konsekvenser.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
Formand

 

 
 
 
 
 

Søg med Google