Sådan udlejer du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrations-, kontant-, ressourceforløbs & ledighedsydelse


Sidst ændret
12. april 2020 med bundfradrag for lejeindtægt & henvisning til Skat.dk
Standard lejekontrakt fra Transport & Boligminsteriet (Trm.dk)

OBS ! (12. april 2020)

Udlejning af værelse i din lejlighed er ikke et gyldigt afslag på ansøgning om Aktivlovens §34 !

Sagsbehandler kan ikke kræve af dig, at du skal udleje et værelse & der er ikke lovhjemmel til at bruge manglende udlejning af værelse som et afslag på §34 i Aktivloven !

Hvis du har oplevet det, så er det en ugyldig afgørelse. Du kan måske være berettiget til Aktivlovens §34 fra afgørelsesdatoen, hvis du opfylder betingelserne for særlig støtte til høje boligudgifter. Der er ingen forældelse på ugyldige afgørelser !Den tidligere socialdemokratiske regering (Socialdemokraterne & det Radikale Venstre) indførte sammen med SF & Enhedslisten muligheden for at modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse ikke bliver trukket i ydelsen ved én husleje indtægt. Det trådte i kraft den 1. januar 2015.

"Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. (...) DF stemte også for ændringen."
Fundet her:
L81 2014 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ft.dk) (19. december 2014)

SIND Vejle har tidligere hjulpet en i København, der ulovligt havde fået modregnet huslejen.

Københavns kommune trak ulovligt den første huslejeindtægt for en kontanthjælpsmodtager (31. august 2015)

De samme regler gælder for modtagere af kontantydelse, ressourceforløbsydelse & ledighedsydelse. Her bliver én husleje ikke modregnet.

Dette kan nu redde mange i forbindelse med kontanthjælpsloftet.

Avisen.dk bragte historien igår den 12. august 2016:
Redningsplanke for kontanthjælpsmodtagere: Kan tjene penge på udlejning (Avisen.dk)

 1. Du skal have lov af din udlejer til at udleje et værelse. Især hvis det er almennyttig lejlighed.

  Det er omfattet af lejeloven. Se pkt. 4 her for standardlejekontrakt.

  "Forslaget omfatter lejeindtægten fra maksimalt én logerende i overensstemmelse med lejelovens regler. I lejelovens § 47, stk. 2, er det om sædvanlig leje anført, at det er den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Huslejenævnene i de enkelte kommuner fastsætter den for området sædvanlige leje."
  Fra L81 lovbemærkninger punkt 2.7.2 (Ft.dk)
   
 2. Kun halvdelen af din lejlighed må udlejes. & antallet af beboere i lejligheden må ikke være mere end antal værelser eller de regler om udlejning, der gælder i den pågældende andelsboligforening/ejerforening.
   
 3. For lejere/andelshavere kan du få et bundfradrag fra på kr. 29.300,- (2020 tal)
   

  Du udlejer et værelse eller en bolig en del af året (Skat.dk)

 4. Du skal lave en lejekontrakt.
  Find en standard her nederst i pdf-format her:
  Guide til udlejning af enkeltværelser (Trm.dk)

 5. Du skal selv bo i lejligheden

 6. Du skal huske at give Udbetaling Danmark besked om udlejningen i forbindelse med din boligsikring. Den udlejede værelses areal bliver fratrukket din lejlighed. Den nye lejers indkomst indgår ikke i den samlede husstandsindkomst.
  HVIS du glemmer at fortælle det, så kan du i værste fald blive afkrævet hele din boligsikring. Du har oplysningspligt over for både Udbetaling Danmark & kommunen. Det bliver betragtet som socialt bedrag, hvis du glemmer det.

 7. Du bliver ikke anset for samlevende med en lejekontrakt. Skriv evt. en c/o adresse på lejekontrakten for være på den sikre side. Inddel køleskab i din & din nye lejers mad også rent praktisk.

 8. Husk også at fortælle om ændringen til kommunen i form af lejekontrakt.

 9. Hvis du får §34 i Aktivloven, så bliver lejeindtægten modregnet i dine boligudgifter.

Du kan godt udleje et værelse til din datter / søn. Men hvis værelset ikke har en selvstændig BBR registrering, så bliver din søn / datter hjemmeboende i Aktivlovens forstand. Altså går din søn / datter fra sats for udeboende til en lavere sats for hjemmeboende. Se Ankestyrelsens principafgørelse O - 30 - 98 (Retsinformation.dk)

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 
 
 
 
 

Søg med Google