PTSD: Udvidet hjælp til psykisk syge uden NEMID fra kommunerne


I en principafgørelse offentliggjort den 18. december 2015 stadfæster Ankestyrelsen at hvis en ansøger til boligstøtte ikke har fået den nødvendige hjælp til ansøgningen af Borgerservice.

Så skal ansøger stilles som om vedkommende har ansøgt på daværende tidspunkt.

Vel at mærke hos Udbetaling Danmark.

Der er dog et krav for afgørelsen, at vedkommende ikke havde:

  • Nemid

&

  • vedkommende ikke kunne overkomme at selv finde papirer frem. Blandt andet støttet med udsagn fra sagsbehandler & fuldmagtshaver
     
  • At kommunen administrerer førtidspensionen for vedkommende
     
  • At Borgerservice ikke havde haft tid til at hjælpe vedkommende

samt

  • at vedkommende lider af PTSD

Vedkommende fik i Ankestyrelsen ret til boligstøtte fra indflytningstidspunktet på grund af kommunens manglende hjælp til ansøgningen.

Her er hele sagen fra principafgørelse 95-15:

"Sag nr. 1 - j.nr. 2014-3122-12911:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over Udbetaling Danmarks afgørelse truffet den 7. november 2013.

Resultatet er

• Du kan få boligstøtte fra indflytningsdagen den 1. september 2013

Det betyder, at vi ændrer Udbetaling Danmarks afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til boligstøtte fra indflytningsdagen den 1. september 2013 til boligen beliggende på adressen A.

Ankestyrelsen vurderer, at det ud fra de foreliggende oplysninger i sagen må lægges til grund, at du ikke modtog tilstrækkelig bistand og vejledning i kommunen til at få indgivet din ansøgning om boligstøtte i rette tid. Du skal derfor stilles, som om du fra begyndelsen havde modtaget tilstrækkelig bistand og vejledning i kommunen.

Det fremgår af sagen, at X Kommune i medio august udbetalte et depositum på 13.000 kr. til udlejeren af din nye bolig, og at X Kommune ved samme lejlighed vejledte dig om, at du skulle huske at ansøge om boligstøtte.

Det fremgår yderligere af sagen, at en sagsbehandler fra X Kommune har oplyst, at du ikke magter at sørge for papirer.

Endelig fremgår det, at du har givet Y fuldmagt til at varetage dine interesser i sagen, fordi du ikke selv magter situationen.

Y har på dine vegne oplyst, du er førtidspensionist og lider af PTSD. Y har oplyst, at du ikke har NemID på grund af din sygdom, og at X Kommune administrerer din pension. Vi har lagt disse oplysninger til grund ved afgørelsen.

Y har hertil oplyst, at det på grund af din sygdom har været et stort projekt for dig at få udfyldt skemaet og ansøgt om boligstøtte i rette tid.

Y har yderligere oplyst, at du hos borgerservice fik at vide, at de ikke havde tid til at hjælpe dig.

Vi har i forbindelse med klagesagen modtaget e-mail af 24. oktober 2014 fra X Kommune. Det fremgår af e-mailen, at de to medarbejdere, som betjener borgerservice, ikke erindrer episoden, som ligger mere end et år tilbage.

Det oplyses dog, at normal procedure er, ”at borgere, der henvender sig for at få hjælp til at søge om boligstøtte uden at medbringe nødvendig information om sine økonomiske forhold – bliver bedt om selv at henvende sig i sin bank for at få disse oplysninger, for efterfølgende at kunne få hjælp i Borgerservice til at søge boligstøtte. ”

Vi mener, at den oplyste procedure giver grundlag for at antage, at du ikke er givet tilstrækkelig bistand ud fra dine konkrete behov.

Ud fra kommunens kendskab til dig og dine sygdomsforhold burde kommunen konkret vurdere, om du havde behov for bistand til at indhente evt. manglende oplysninger.

Vi mener også, at den oplyste procedure giver grundlag for at antage, at du heller ikke er vejledt om din mulighed for at indgive ansøgningen og komme med evt. manglende oplysninger på et senere tidspunkt.

Vi mener, at kommunen burde være bekendt med, at tidspunktet for indgivelse af en ansøgning om boligstøtte er væsentligt, og at der er mulighed for at eftersende evt. manglende oplysninger.

Boligstøttereglerne

Man har ret til boligstøtte med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter, at ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark. Har man tidligere modtaget boligstøtte og flytter til en ny bolig, skal der søges om boligstøtte til den nye bolig. Når boligstøtte søges i forbindelse med indflytning i en bolig, kan man få boligstøtte med virkning fra indflytningsdagen, når denne ikke ligger mere end en måned fra ansøgningens indgivelse."

Fundet her:

Ankestyrelsens principafgørelse 95-15 om kommunens vejledningspligt - mangelfuld vejledning - mangelfuld bistand i kommunen - Udbetaling Danmark - realudligning (Retsinformation.dk) (18. december 2015)

I SIND har vi den holdning, at der ligger en forpligtigelse hos kommuen for at sikre at alle psykisk får den førnødne vejledning & hjælp til berettigede ydelser.

Det er ikke nok bare at skrive i et brev, hvor der bevilges kontanthjælp, uddannelseshjælp eller andre ydelser at vedkommende muligvis kan være berettiget til f.eks. §34 i Aktivloven.

Læs mere her for hjælpe til evt. klage:
Kommunen vil ikke efterbetale 3 år tilbage (SINDVejle.dk)

Vi kan desværre ikke hjælpe med at udforme klager.

Du kan ikke gøre noget forkert ved at klage. Du skal heller ikke kende lovgivningen til bunds. Det er kommunens forpligtigelse at belyse din sag, hvis den ryger i Ankestyrelsen.

Faktisk kan sagsbehandler hjælpe dig med at udforme en klage. Nogle er faktisk ret hjælpsomme, hvad det angår.

Men det hjælper ikke at råbe af din sagsbehandler. Du kommer længst ved at tale ordentligt til vedkommende.

Mvh
Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

Søg med Google