Muligt Grundlovsbrud: 50 unge & psykisk syge surrogatfængslede dømt for at have mobiltelefon uden lovgrundlag


Sidst ændret:
10. januar 2016
Folketinget behandler lovforslaget tirsdag den 12. januar 2016

"Unge og psykisk syge i varetægtssurrogat er blevet dømt for ulovlig besiddelse af mobiltelefoner. Men der findes ingen lov, der forbyder det. Et brud med grundlæggende retsprincipper, lyder det fra jurist."

Læs mere her:
Unge og psykisk syge dømt uden lovgrundlag (Altinget.dk) (6. januar 2016)

Det er mildest talt kritisabelt, at der ved en dansk domstol kan idømmes straffe uden lovgrundlag for psykisk syge i varetægtsfængsling i surrogat. Faktisk kan det være Grundlovsbrud.

Det må da vække bekymring ude i landets politikredse, at der ikke har været nogle af deres jurister der har opdaget dette.

Det er endnu mere bekymrende, at domstole herhjemme har dømt 50 for ulovligt for at have en mobiltelefon i surrogatfængsling.

Det er udtryk for en flertalsmisforståelse, hvor det antages at loven er den samme for både surrogatfængslede & lukkede fængsler eller arresthuse.

Men det viser sig nu, at det var et hul i loven siden indførelsen i 2007.

Den gælder ikke for folk varetægtsfængslet i surrogat.

Det fremgår dog ikke at artiklen, hvor mange af de 50 er psykisk syge.

Det er uværdigt for en retsstat at dømme nogle uden lovgrundlag. At det derudover har ramt psykisk syge gør det endnu værre. For disse mennesker er i forvejen en svag gruppe, der for de flestes tilfælde ikke har overskud til at kæmpe imod uret.

Selvfølgelig skal disse dømmes, hvis de har begået noget strafbart. Men de skal ikke dømmes for noget, som ikke er ulovligt. Det skal ingen.

I dette tilfælde er det indtil 1. marts 2016 ikke ulovligt at have en mobiltelefon, når vedkommende var varetægtsfængslet i en sikret institution eller på en psykiatrisk afdeling.

Den 12. januar 2016 behandles et lovforslag i Folketinget, der nu giver lovgrundlag at dømme bøder eller fængsel for folk i surrogat fængsel.

& det er faktisk i strid med Grundloven, at give ubetingede fængselsdomme.

§71, Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.
Grundloven (ft.dk)

Man kan få bøde eller fængsel i indtil 6 måneder for at overtræde forbuddet mod mobiltelefoner i fængsler & arresthuse.

Hvis de har fået en fængseldom for at have mobiltelefon i surrogatfængsling, så er det Grundlovsbrud !

Hvis du kender til nogle af disse sager, så ret henvendelse til Rigsadvokaten. Der kan blive tale om erstatning som følge af uretmæssig dom.

§157 i Straffeloven giver iøvrigt mulighed for at straffe med fængsel op til 4 måneder for forsømmelser eller skødesløshed i tjeneste eller udførelse.

§157
Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.
Straffeloven (Retsinformation.dk)

Lederne kan også straffes:

Straffelovens § 151.
Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

Gad vide om Rigsadvokaten er opmærksom på disse paragraffer ?

Fortsat god dag.

Flemming Leer Jakobsen
formand
SIND Vejle

Søg med Google