Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt


Sidst ændret: 30. oktober 2015
Lønoplysninger kan findes på Tast selv på Skat.dk

Det har i lang tid undret mig, at især enlige forsørgere får afslag på særlig støtte til høje boligudgifter. §34 i Aktivloven er nemlig også til at dækning af høj forsøgerbyrde.

Det skyldes især, hvis vedkommende har været hjemmegående & ikke har haft nogen indtægt dengang.

Men det er der en løsning på.

I bekendtgørelsen kræves der lønseddel for den sidste måned før den begivenhed, der gør at vedkommende er berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Men hvis ikke at den er retvisende bruges lønsedler fra de sidste 3 måneder før arbejdsløshed. Hvis vedkommende ikke har lønsedler, så får enlige forsørgere desværre afslag.

Uddrag af §6, stk. 1
”Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder. ”

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Løsningen er at bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indkomst

Men der findes faktisk i vejledningen til Aktivloven en løsning på det. Den enlige forsørger kan faktisk bruge halvdelen af ægtefælles / samlevers indtægt, når vedkommende ikke har haft nogen indkomst.

"I forbindelse med en skilsmisse, separation eller samlivsophævelse må hver af parterne betragtes som enlige, således at grænsen for den særlige støtte efter § 34 skal beregnes på grundlag af hver af parternes hidtidige indtægter.

Hvis kun den ene har haft indtægter, tages der udgangspunkt i halvdelen af indtægten."

Fundet under pkt. 121 her:

Vejledning om Aktiv Socialpolitik nr. 39 af 5/3 1998 (Socialjura.dk)

Så der var faktisk allerede tilbage i 1998 en løsning på det problem & selvom vejledningen er fra 1998 er den stadig gældende.

Kommunen skal bruge dette i forbindelse med behandlingen af §34 i Aktivloven for enlige forsørgere. (Der er en undtagelse, hvor enlige ikke-forsørgere altid kan være berettiget til særlige støtte uanset tidligere indkomst. Læs mere her: 90 procent reglen).

Find lønoplysninger hos Skat

Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk ved at gå ind i "Tast Selv". Under "Søg indkomstoplysninger" kan du finde hver måneds lønoplysninger.

Beskriv, hvor du har fået dem henne. Kommunen skal medtage disse lønoplysninger, hvis du ikke selv har lønsedler. Da særlig støtte til høje boligudgifter blev oprettet var eksisterede den digitale forvaltning nemlig ikke. Indkomstregistret hos Skat har oplysninger i 10 år.

Andre måder at finde lønsedler på

  • Fra din ansøgning om kontanthjælp
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Barselsdagpenge
  • Sygedagpenge
  • Indkomstregistret (siden 2006) / e-indkomst hos Skat

Hvis du i længere tid har været på kontanthjælp, så burde din sidste lønseddel være en del af papirerne da du søgte om kontanthjælp. Derfor bed om at få din ansøgning til kontanthjælp udleveret.

Du kan bede om aktindsigt mundtligt til din sagsbehandler.

Eller skrive:
Jeg beder om aktindsigt i min ansøgning til kontanthjælp fra X/X-2009

Der kan være andre måder at få fat i en lønseddel på. Det kan være, hvis du har søgt om barselsdagpenge.

Før december 2012 var det kommunerne, der stod for administrationen af det. Dermed burde det ligge i din sagsmappe.

Efter december 2012 er det Udbetaling Danmark, som du skal bede om at få udleveret en lønseddel / oplysninger om indkomst. Dem kan du kontakte via Borger.dk Søg efter Udbetaling Danmark.

Det kan også være lønsedler i din sagsmappe, hvis du har søgt om tabt arbejdsfortjeneste.

Eller hvis du har fået sygedagpenge. Der skal der nemlig bruges de sidste 3 måneders lønsedler.

Siden 2006 har der eksisteret et Indkomstregister, hvor lønindkomst er blevet indberettet. Idag hedder det eindkomst. Det burde kunne bruges, da det væsentlige i forbindelse med afgørelse om særlig støtte til høje boligudgifter er nettoindkomsten. Men der bliver oplysningerne slettet efter 10 år i Inkomstregistret.

Der skal du bede om at få det udleveret hos Skat.

"§8, stk. 3

Nettoindtægterne beregnes ved, at der fra bruttoindtægterne fratrækkes skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og eventuelle kollektive pensionsbidrag."

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Din hidtidige lønindkomst kan nemlig få betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i særlig støtte. Der er nemlig et loft på 90 procent af hidtidige nettoindkomst. Særlig støtte inklusiv din nuværende ydelse må højst været 90 procent af hidtidig nettoindlægt.

Hvis du bruger oplysninger fra eindkomst / Indkomstregisteret, så skriv i din ansøgning om §34 at det har været den eneste måde for at finde frem til oplysningerne på.

Det gælder også, hvis det er fra din tidligere samlever / ægtefælle. Men der er det kun vedkommende, der har adgang til at få dem udleveret af Skat.

Hvis kommunen afgør, at de ikke vil acceptere oplysninger fra eindkomst / Indkomstregistret, så klag over det. Der er nemlig ikke taget højde for, at der kunne bruges oplysninger derfra. Alene af den grund, at det først blev oprettet i 2006.

Hvis kommunen fastholder deres afgørelse, så få den i Ankestyrelsen. En afgørelse der støtter brug af eindkomst vil hjælpe andre enlige forældre i samme situation.

Med venlig hilsen
Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle
formand

Søg med Google