Fremskudt sagsbehandling: Offensiv strategi redder folk fra bolignød i Vejle


SIND Vejles formand Flemming Leer Jakobsen er omtalt i Vejle Amts Folkeblads hjemmeside den 11. maj 2015:

"- Det er en utroligt god forebyggende indsats. Især for de unge har det stor betydning, at de bliver hjulpet hurtigt. Blandt andet bliver sygdomsforløbet kortere, hvis man griber folk i en depression", udtaler Flemming Leer Jakobsen.

Læs mere her i et uddrag af den trykte artikel den 9. maj 2015:
Offensiv strategi redder folk fra bolignød (Vafo.dk)

Det at have økonomiske bekymringer kan være direkte invaliderende & forværre en depression. Derfor er det godt, at kommunen nu udvider det til at omfatte Lejerbo & Domea.

Konkret handlede det om et satspuljeprojekt med navnet "Fremskudt sagsbehandling", hvor socialrådgivere i Vejle kommune flyttede ind hos boligforeningerne AAB & Østerbo.

I alt 4 kommuner havde fået penge til projektet. Det var Aarhus, Gladsaxe, Rudersdal og Vejle kommuner.

Læs rapporten her:

"Der er i forbindelse med projektet udviklet en trin-for-trin beskrivelse i forhold til at arbejde med fremskudt sagsbehandling."
Evaluering af forsøg med fremskudt sagsbehandling (Shop.socialstyrelsen.dk)

Der er i rapporten lavet kontrafaktiske forløbsbeskrivelser, hvis der ikke havde været dette tilbud.

"Eksempel 2:

Det lykkedes kommunen at få kontakt med en yngre mand gennem en henvendelse til fremskudt sagsbehandler fra den yngre mands egen læge.

Manden var i behandling for depression og havde et stort hashforbrug. Med fremskudt sagsbehandling blev der etableret kontakt til jobcenter, og der blev bevilliget bostøtte.

Dette gjorde, at den yngre mand selv kom ud af sit hashforbrug og står overfor at skulle starte et fuldtidsjob – med bostøtte og fortsat behandling hos egen læge.

Uden kontakten fra læge til fremskudt sagsbehandler, var der ikke umiddelbart iværksat bostøtte, og der var ikke indledt samarbejde med jobcenteret. Hashmisbruget var formodentligt eskaleret, og havde på et tidspunkt resulteret i en indlæggelse.

Under indlæggelsen forventes ordinær sagsbehandler at måtte tage kontakt til den yngre mand, og der ville være blevet bevilliget bostøtte og misbrugsbehandling. Ligeledes ville manden formodentlig blive visiteret til et værested.

På grund af den senere indsats ville manden formodentlig stå over for en udsættelse fra egen bolig og muligt ophold på midlertidigt botilbud."

Kilde: side 23 i Rapporten Evaluering af forsøg med fremskudt sagsbehandling

&

"Eksempel 1:
Det lykkedes kommunen som et resultat af indsatsen i den fremskudte sagsbehandling – i sidste øjeblik at forhindre, at en boligudsættelsesforretning blev gennemført for en familie med tre børn.

Ved hjælp af en hurtig indsats lykkedes det at få overblik over familiens økonomi, at hjælpe med at koordinere indsatsen i forhold til tildeling af berettigede ydelser i en akut opstået økonomisk krise (bl.a. boligstøtte), at få aftalt tildeling af en engangsydelse mod tilbagebetaling og ikke mindst få skabt overskud i familien til at sikre, at familiefaderens alkoholproblem blev håndteret, så familien fremover selv vil være i stand til at klare sig.

Det kontrafaktiske forløb til denne situation ville (ud over de meget alvorlige menneskelige omkostninger for en hel familie) indebære en lang række betydelige omkostninger for både boligforening og kommune i forbindelse med selve boligudsættelsen, gennemførelse af et genhusningsforløb, evt. gennemførelse af en tvangsfjernelsessag (ud fra en faglig vurdering var børnene i den givne situation truede), mere massiv hjælp til alkoholafvænning og evt. udgifter til kontanthjælp for moderen i en periode."

Kilde: Side 22 i Rapporten Evaluering af forsøg med fremskudt sagsbehandling

I den rådgivning indgår sikkert også oplysning om Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Læs en introduktion til §34 særlig støtte i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Søg med Google