Formue uden betydning i forbindelse med §34 i Aktivloven om særlig støtte


Sidst ændret:
26. oktober 2018
Fremhævet Ressourceforløbsydelse

16. juli 2017
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03 tilføjet

26. juli 2016
Tilføjet at modregning siden 1. juni 2014 ikke sker ved efterbetaling som følge af afgørelse eller dom.

Præcisering: 25. maj 2016
Ressourceforløbsydelse skal opfylde betingelserne for kontanthjælp for at kunne modtage §34 i Aktivloven.

Der begynder at komme spørgsmål om formue i forbindelse med ansøgning om §34 i Aktivloven om særlig støtte til høje boligudgifter.

Vejle kommune har blandt andet dette på kommunens hjemmeside:

”Retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger også af dine formue- og indtægtsforhold.”

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter (Vejle.dk)

Dette er en Djøf-regel, der skal skåne kommunens budget. Der er ikke lovgrundlag for den.

Hvis du er på dagpenge eller sygedagpenge & har fået afslag på ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven med den begrundelse, at du har formue eller en bil til kr. 70.000,-.

klag over det !

Stå fast på din klage, hvis kommunen fastholder det & få den i Ankestyrelsen.

I bekendtgørelsen om Særlig støtte til høje boligudgifter (Retsinformation.dk) er der overhovedet ikke nogen reference til formue reglerne i Aktivlovens §14.

Det har Ankestyrelsen også selv fastslået i en principafgørelse fra 2003:

"Ankestyrelsen fandt heller ikke, at det havde betydning, at hun ikke havde pligt til at søge arbejde, men alene skulle stå til rådighed for arbejde formidlet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, idet hjælp efter § 34 alene er betinget af, at ansøger opfylder betingelserne i § 11."
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153898

For at kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter, så skal man opfylde §11 i Aktivloven. Det er den eneste paragraf, som der bliver refereret til i §34.

§34, stk. 1 i Aktivloven
"Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 23-25 få en særlig støtte."

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Det betyder så også at andre ydelser end kontant- & uddannelseshjælp & integrationsydelse (tilføjet: 25. maj 2016) kan være berettiget. Som f.eks. sygedagpenge, dagpenge & barselsdagpenge. Formuereglerne kommer først i §14 i Aktivloven.

Sygedagpenge over kontanthjælp sats

Kommunens sagsbehandler kan heller ikke give afslag til dig, hvis du er på sygedagpenge på et niveau over kontanthjælpsniveau.

Hvis du har fået afslag med den begrundelse, så klag over det.

Ressourceforløbydelse omfattet af formuereglerne


Tilføjet: 25. maj 2016

Ressourceforløbsydelse skal opfylde betingelserne for kontanthjælp. Det fremgår af reform af førtidspension & fleksjob. Det omfatter også formuereglerne i §14 i Aktivloven.

"Til nr. 5 og 6 (§ 34)
Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter § 25 få en særlig støtte. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om beregningen af støtten, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

Ressourceforløbsydelsen udbetales uafhængig af ægtefælleindtægter og formueforhold. Det indebærer, at modtagere af ressourceforløbsydelse generelt ikke nødvendigvis vil have behov for særlig støtte. Der vil imidlertid være modtagere af ressourceforløbsydelsen, typisk enlige, der er i en situation, hvor høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde ville udløse særlig støtte, hvis de var kontanthjælpsmodtagere. Det foreslås på den baggrund, at alene modtagere af ressourceforløbsydelsen, der ville have været berettiget til kontanthjælp, kan modtage særlig støtte."
Fra bemærkningerne til lovforslag om reform af førtidspension & fleksjob (Ft.dk)

Lovforslaget om Aktiv socialpolitik fra  den 16. april 1997 nævner overhovedet ikke dagpenge eller sygedagpenge i forbindelse med bemærkningerne til loven, da den blev fremsat. Eller barselsdagpenge.

Lovforslag 230 / 1996 (Retsinformation.dk)

Allerede før fremsættelsen blev fremsat havde Ankestyrelsen i principafgørelse O-9-97 (Retsinformation.dk) fra den 15. januar 1997 givet adgang til at dagpengemodtagere kunne være en del af kredsen af modtagere af §34 i Aktivloven. Den er sidenhen ophævet, men afløst af den anden tilsvarende.

Se dog også:
O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling ved kr. 8.000,- i forbindelse med §34 i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Efterbetaling tæller ikke som formue 2 år fra udbetalingen

Siden 1. juni 2014 tæller efterbetaling til flere ydelser ikke som en del af formuen i 2 år fra udbetalingen. & den må ikke modregnes.

Aktivlovens §14, Stk. 3.

"Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom.

Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet."

Læs mere her:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb & kontantydelse med virkning per 1. juni 2014.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 
 

Søg med Google