Formue uden betydning i forbindelse med §34 i Aktivloven om særlig støtte for andre ydelser end dem i Aktivloven


Sidst ændret:
29. september 2019
Ankestyrelsen ophævede A-7-03. Forklaringen var, at "den skabte forvirring". Selvom den fastslog den korrekte tolkning af Aktivlovens §34.


26. oktober 2018
Fremhævet Ressourceforløbsydelse

16. juli 2017
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03 tilføjet

26. juli 2016
Tilføjet at modregning siden 1. juni 2014 ikke sker ved efterbetaling som følge af afgørelse eller dom.

Præcisering: 25. maj 2016
Ressourceforløbsydelse skal opfylde betingelserne for kontanthjælp for at kunne modtage §34 i Aktivloven.

Der begynder at komme spørgsmål om formue i forbindelse med ansøgning om §34 i Aktivloven om særlig støtte til høje boligudgifter.

Vejle kommune har blandt andet dette på kommunens hjemmeside:

”Retten til særlig støtte til høje boligudgifter afhænger også af dine formue- og indtægtsforhold.”

Fundet her:
Særlig støtte til høje boligudgifter (Vejle.dk)

Dette er en Djøf-regel, der skal skåne kommunens budget. Der er ikke lovgrundlag for den.

Hvis du er på dagpenge eller sygedagpenge & har fået afslag på ansøgning om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven med den begrundelse, at du har formue eller en bil til kr. 70.000,-.

klag over det !

Stå fast på din klage, hvis kommunen fastholder det & få den i Ankestyrelsen.

Derefter skal den sendes til Folketingets Ombudsmand, da der ikke er lovhjemmel til at bruge formuereglerne i forbindelse med Aktivlovens §34.

I bekendtgørelsen om Særlig støtte til høje boligudgifter (Retsinformation.dk) er der overhovedet ikke nogen reference til formue reglerne i Aktivlovens §14.

Det fastslog Ankestyrelsen i en principafgørelse fra 2003:

"Ankestyrelsen fandt heller ikke, at det havde betydning, at hun ikke havde pligt til at søge arbejde, men alene skulle stå til rådighed for arbejde formidlet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, idet hjælp efter § 34 alene er betinget af, at ansøger opfylder betingelserne i § 11."
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153898

Formuereglerne i Aktivlovens står i §14.

Ankestyrelsen har den 29. september 2019 ophævet A-7-03, da de mener at den "skaber forvirring". Men den fastslog kun lovgivningen, som den skal tolkes.

For at kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter, så skal man opfylde §11 i Aktivloven.

Det er den eneste paragraf, som der bliver refereret til i §34.

§34, stk. 1 i Aktivloven:

"Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 23-25 få en særlig støtte."

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Aktivlovens §11 snakker om en social begivenhed, som sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør for at kunne være omfattet:

Aktivlovens § 11. 

Kommunen yder hjælp i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, tilbud efter kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og tilbud i medfør af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,

1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Det betyder så også at andre ydelser end kontant- & uddannelseshjælp & integrationsydelse (tilføjet: 25. maj 2016) kan være berettiget.

Som f.eks. sygedagpenge, dagpenge & barselsdagpenge m.fl. Formuereglerne kommer først i §14 i Aktivloven.

Hvordan gør du ved afslag p.gr.a. formue på andre ydelser end dem i Aktivloven ?

Hvis du har fået afslag på grund af formuereglerne på alle andre ydelser end dem i Aktivloven, så klag det igennem systemet.

Det vil sige, at den skal i Ankestyrelsen med en afgørelse.

Derefter skal afgørelsen til Folketingets Ombudsmand. Det er den eneste mulighed, som vi har som borgere i klagesystemet. Folketinges Ombudsmand er øverste klageinstans for alle forvaltninger herhjemme.

Forslag til tekst til Folketingets Ombudsmand:

Jeg skriver til dig for at klage over, at der i forbindelse med Aktivlovens §34 sker tolkning i strid med Aktivloven.

Aktivlovens §34, stk. 1 i Aktivloven:

"Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter §§ 23-25 få en særlig støtte."

Ankestyrelsen ophævede principafgørelse A-07-03, da den "skabte forvirring" den 29. september 2019.

Men den fastslog den korrekte praksis om ikke at bruge formuereglerne i forbindelse med andre ydelser end dem i Aktivloven.

"Ankestyrelsen fandt heller ikke, at det havde betydning, at hun ikke havde pligt til at søge arbejde, men alene skulle stå til rådighed for arbejde formidlet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, idet hjælp efter § 34 alene er betinget af, at ansøger opfylder betingelserne i § 11."
Ankestyrelsens principafgørelse A-7-03

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=153898

Kommunen & Ankestyrelsen har i afgørelser af X-dato også slået fast, at jeg som [dagpengemodtager eller andet] er underlagt formuereglerne i forbindelse med Aktivlovens §34.

Det er der intet lovgrundlag for.

Der står heller intet i vejledning til Aktivloven fra om brug af formuereglerne i forbindelse med Aktivlovens §34 (Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5/3 1998.)

http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/1998/vejl-39-af-53-1998/

Vejledningen til Lov om Aktiv Socialpolitik pkt. 103, skal man opfylde betingelserne i LAS § 11 og være berettiget til at modtage hjælp efter LAS § 25. Der er i punkterne 102 - 124 omkring LAS § 34 skrevet om boligudgifter og indtægter. Der er ingen henvisninger til formuereglerne jf. LAS § 14.

Folketinget var også bekendt med, at dagpengemodtagere kunne være berettiget til Aktivlovens §34 ved fremsættelse om Lov om Aktiv Socialpolitik i 1996:

"Overførtes timefradraget i § 25-beregningen til § 34-beregningen, ville dette betyde, at en aktiveret dagpengemodtager, der er berettiget til supplerende støtte efter § 34, kan blive ringere stillet end en aktiveret kontanthjælpsmodtager, der er berettiget til en tilsvarende støtte efter § 34."

Fra bemærkninger til lovforslag nr 230  16. april 1997 LAS:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/199612K00230

Derfor håber jeg, at du vil kigge på dette manglende lovhjemmel for at bruge formuereglerne ved bevilling af Aktivlovens §34 for andre ydelser end dem i Aktivloven.

Mvh
Navn

Andet
 

Sygedagpenge over kontanthjælp sats

Kommunens sagsbehandler kan heller ikke give afslag til dig, hvis du er på sygedagpenge på et niveau over kontanthjælpsniveau.

Hvis du har fået afslag med den begrundelse, så klag over det.

Ressourceforløbydelse omfattet af formuereglerne


Tilføjet: 25. maj 2016

Ressourceforløbsydelse skal opfylde betingelserne for kontanthjælp. Det fremgår af reform af førtidspension & fleksjob. Det omfatter også formuereglerne i §14 i Aktivloven.

"Til nr. 5 og 6 (§ 34)
Personer, der opfylder betingelserne i § 11, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan særskilt eller i forbindelse med udbetaling af hjælp efter § 25 få en særlig støtte. Beskæftigelsesministeren fastsætter de nærmere regler om beregningen af støtten, herunder regler om begrænsning af støtten og fradrag for indtægter.

Ressourceforløbsydelsen udbetales uafhængig af ægtefælleindtægter og formueforhold. Det indebærer, at modtagere af ressourceforløbsydelse generelt ikke nødvendigvis vil have behov for særlig støtte. Der vil imidlertid være modtagere af ressourceforløbsydelsen, typisk enlige, der er i en situation, hvor høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde ville udløse særlig støtte, hvis de var kontanthjælpsmodtagere. Det foreslås på den baggrund, at alene modtagere af ressourceforløbsydelsen, der ville have været berettiget til kontanthjælp, kan modtage særlig støtte."
Fra bemærkningerne til lovforslag om reform af førtidspension & fleksjob (Ft.dk)

Det står også i Aktivlovens §34
"Stk. 7. Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp."

Betingelserne omfatter også Aktivlovens §14 i forbindelse med Aktivlovens §34 & Ressourceforløbsydelse.

Lovforslaget om Aktiv socialpolitik fra  den 16. april 1997 nævner overhovedet ikke dagpenge eller sygedagpenge i forbindelse med bemærkningerne til loven, da den blev fremsat. Eller barselsdagpenge.

Lovforslag 230 / 1996 (Retsinformation.dk)

Allerede før fremsættelsen blev fremsat havde Ankestyrelsen i principafgørelse O-9-97 (Retsinformation.dk) fra den 15. januar 1997 givet adgang til at dagpengemodtagere kunne være en del af kredsen af modtagere af §34 i Aktivloven. Den er sidenhen ophævet, men afløst af den anden tilsvarende.

Se dog også:
O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling ved kr. 8.000,- i forbindelse med §34 i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Efterbetaling tæller ikke som formue 2 år fra udbetalingen

Siden 1. juni 2014 tæller efterbetaling til flere ydelser ikke som en del af formuen i 2 år fra udbetalingen. & den må ikke modregnes.

Aktivlovens §14, Stk. 3.

"Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom.

Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet."

Læs mere her:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb & kontantydelse med virkning per 1. juni 2014.

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
SIND Vejle
formand

 

Søg med Google