Herstedvester: Tidligere fængselsbetjent vidnede om overgreb på psykisk syg, men blev mobbet ud


Igår stod en tidligere fængselsbetjent ved Anstalten ved Herstedvester frem. Nogle af de mest farlige psykisk syge kriminelle er anbragt der.

Det er flot at Marianne Jørgensen stod fast på principperne. Det er bare ikke iorden, at folk nogle som helst steder i det offentlige dækker over hinanden.

Især ikke når det går ud over mennesker i deres varetægt. At vedkommende det gik ud over var psykisk syg gør det så meget mere nødvendigt, at få sat en stopper for den misforståede kollegiale loyalitet.

Hun burde om nogen have en medalje for at stå fast på retsstaten & kamp mod uret.

Se video indslag her:

Marianne Jørgensen vidnede mod en kollega, der begik vold mod en indsat. Kollegaernes reaktion var så voldsom, at hun...

Posted by DR Nyheder on 3. maj 2015

Eller på DR Nyheders facebook siden:
Marianne Jørgensen - DR Nyheders Facebook (Facebook.com) (3. maj 2015)

Læs mere her:
Marianne blev mobbet og frosset ude for at sige sandheden (Dr.dk) (3. maj 2015)

Hvad der ikke kommer frem i hverken indslaget eller DRs artikel er, at Whistleblowerorganisationen Veron har hjulpet Marianne Jørgensen i processen frem mod at stå frem.

En af stifterne Peter Kofod har skrevet om vigtigheden af whistleblowere her:

Whistleblowere, substans og loyalitet (Denfri.dk) (3. maj 2015)

Peter Kofod var den første dansker, der lavede et interview med Edward Snowden.

Så hvis der skulle sidde andre i det offentlige, der på lignende måde er vidne til overgreb eller deciderede ulovligheder. Så kontakt Veron.

Det kunne f.eks. være i forbindelse med kommunernes & KLs obstruktion i forbindelse med den gensidige forsørgerpligt, hvor de trods ugyldige afgørelser ikke vil tilbagebetale pengene til de ramte.

Vi skal ikke som samfund tolerere, at nogle offentlige ansatte føler sig hævet over loven eller som KL kommer med dekreter på et område hvor de ikke har nogen myndighed voerhovedet.

I det konkrete tilfælde har KL opfordret kommuner til at lade være med at tilbagebetale kontanthjælp, hvor der er lavet ulovlige afgørelser.

Et eller andet sted bør de offentlige ansatte skrive sig bag øret, at der faktisk i straffeloven findes paragraffer. Vel at mærke paragraffer, hvor lederne også kan straffes for bevidste eller inkomptente fejl i sagsbehandlingen begået af deres medarbejdere.

De er godt nok sjældne brugte. Men de er der.

Fra Straffeloven:

§ 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

§ 151. Den, som tilskynder eller medvirker til, at nogen, der er underordnet vedkommende i offentlig tjeneste eller hverv, forbryder sig i denne tjeneste, straffes, uden hensyn til om den underordnede kan straffes eller på grund af vildfarelse eller af andre grunde er straffri, efter den for den pågældende forbrydelse gældende bestemmelse.

§ 155. Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, sin stilling til at krænke privates eller det offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

§ 156. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder hæfte. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

§ 157. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører, straffes den pågældende med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, hvis udførelse hviler på offentlige valg.

Kilde: Straffeloven (Retsinformation.dk)

Der mig bekendt 2 sager, hvor §150 er brugt ved politianmeldelser i Odense & en anden kommune af Jane Pihlmann.

Der med andre ord ikke "frit slag" for at lave Djøf-regler i kommunerne, der tager mere hensyn til kommunens budget end til de lovbestemte garantier & rettigheder.

Der er frihed under ansvar. Også for ansatte i forvaltningerne - uanset hvor henne de sidder. Iøvrigt er KL jo en privat forening, så der ryger ansvaret helt til tops for KLs indblanding i Ankestyrelsens afgørelser !

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen
lokalformand
SIND Vejle

Søg med Google