København: Bruttoindtægt brugt i en afgørelse om §34 særlig støtte til høje boligudgifter


Vi fik en henvendelse fra en i Københavns kommune, der har fået stoppet sin bevilgede §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Men i selve afgørelsen henvises der til at bruttoindtægten på kontanthjælp er højere end den tidligere nettoindtægt fra et arbejde. Sagsbehandleren bruger altså indtægten før skat & sammenligner den med indtægten efter skat.

Dette er en forkert afgørelse !

Der står nemlig i bekendtgørelsen til særlig støtte til høje boligudgifter, at der skal bruges nettoindtægter:

"§ 6. Den beregnede støtte efter § 5 kan sammen med ansøgerens øvrige nettoindtægter, herunder uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25, ikke overstige 90 pct. af ansøgerens hidtidige nettoindtægter.

Ved de hidtidige nettoindtægter forstås indtægten i den seneste kalendermåned før den ændring, der førte til behov for hjælp, indtrådte. Hvis dette beløb ikke i det enkelte tilfælde er et rimeligt udtryk for ansøgerens indtjeningsevne, anvendes i stedet den gennemsnitlige indtægt i de seneste tre kalendermåneder.

I det omfang, den beregnede støtte efter § 5 overstiger grænsen efter 1. pkt., nedsættes støtten efter lovens § 34 i overensstemmelse hermed."

Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Den siger så også, at 90 procent reglen kan betyde, at den særlige støtte reduceres så der ialt bliver udbetalt op til 90 procent af den hidtidige nettoindtægt.

Jeg anbefalede vedkommende at klage over denne afgørelse.

Hvis andre i Københavns kommune har oplevet det samme, så er der herunder:

Forslag til klage:

Jeg klager over afgørelse af DATO.

I afgørelsen bliver der brugt bruttoindtægt for kontanthjælp. Dette er forkert i henhold til §6 i bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Den siger, at der kun skal bruges nettoindtægter i afgørelser om §34 i Aktivloven.

Mvh
Navn
adresse

Med venlig hilsen

Flemming Leer Jakobsen

SIND Vejle

Søg med Google