Flere kommuner har lavet ugyldige afgørelser om gensidig forsørgelsespligt (Opdateret)


Sidst opdateret: 26. februar 2015 med de konkrete krav nederst.

Afgørelser om samliv og gensidig forsørgelsespligt er ugyldige, hvis begge parter ikke er blevet partshørt, og begge har fået skriftligt begrundede afgørelser.

Det betyder, at alle fra den 1. januar 2014 skal have efterbetalt deres kontanthjælp, hvis der ikke har været partshørt korrekt.

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 fra den 4. august 2014.

Her er eksempel på helt kort klage du kan sende til din økonomiske sagsbehandler:

"Jeg er ikke blevet partshørt i de oplysninger kommunen har lagt til grund for afgørelsen om at jeg skulle være samlevende med min sambo.

Jeg har ikke fået en begrundet afgørelse om at jeg skulle være samlevende med min sambo.

Derfor er afgørelsen ifølge Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 ugyldig pga. manglende overholdelse af forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse .

Jeg vil derfor gerne have at min sambo XXX får udbetalt ulovligt trukket kontanthjælp."

I et tilfælde fra Norddjurs kommune er der efterbetalt kr. 73.000,- på grund af den ugyldige afgørelse fra kommunen om gensidig forsørgelsespligt.

Se mere her:
https://www.facebook.com/groups/250561461766661/permalink/417541178402021/

Der er også tilfælde fra Fredericia kommune, hvor en afgørelse om samliv er blevet underkendt af Ankestyrelsen.

https://www.facebook.com/groups/250561461766661/permalink/421073504715455/

Det er Ulf Baldrian Kudsk Harbo fra Norddjurs, der har fået denne afgørelse igennem.

Læs mere i dette læserbrev af Svend Brandt, Haderslev:

Kommunerne har trukket ulovligt i kontanthjælpen (Arbejderen.dk) (10. febnruar 2015)

Den samme fejl går med næsten stor sandsynlighed igen i samtlige kommuner.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse -14:
Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt (Retsinformation.dk) (4. august 2014)

Efterbetaling af samtlige offentlige ydelser til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløbsydelse bliver med virkning per 1. juni 2014 ikke længere modregnet. Det indgår heller ikke i formuen i op til 2 år efter udbetaling. Det følger af en aftale indgået imellem regeringen, SF & Enhedslisten.

Læs mere her:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløb

Tilføjet den 26. februar 2015:
Der er følgende krav, der skal være opfyldt for at samlevere er omfattet af gensidig forsørgelsespligt & dermed halv kontanthjælp til den ene:

"Samlevende

To personer er i relation til kontanthjælp og uddannelseshjælp samlevende, når

  1. de begge er fyldt 25 år,
  2. de begge er ugifte,
  3. de har fælles bopæl,
  4. de ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje,
  5. de ikke er søskende og
  6. betingelserne i a - c nedenfor er opfyldt.

Det er ud over kravene under 1-6 en betingelse, at

a) ansøgeren og samboen har et fælles barn,

b) ansøgeren og samboen er eller har været noteret som samlevende i ATP eller

c) ansøgeren og samboen tidligere har været gift med hinanden, medmindre de er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 3 måneder.

Kommunen kan - ud over de i a-c nævnte tilfælde - anse to personer for at være samlevende, når de har et samliv af ægteskabslignende karakter."

Kilde:
Kontanthjælp og uddannelseshjælp - her kan du læse om reglerne for at modtage kontanthjælp og uddannelseshjælp (Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering, Star.dk)

Via

[Gensidig forsørgelsespligt indlæg af Carina Leuenhagen Jensen (Facebook.com), (25. februar 2015)]

Skrevet af: Flemming Leer Jakobsen

Søg med Google