OSS - Ofte Stillede Spørgsmål §34 særlig støtte til høje boligudgifter


Sidst ændret:
9. juni 2017
Ændret grænsebeløb.

14. februar 2017:
Løntilskudsjob kan også være berettiget. Fastslået ved en principafgørelse 57-16

19. december 2016:
Ankestyrelsen har fastslået i en principafgørelse 83-16, at brøkpensionister kan være berettiget til §34 i Aktivloven.

2. Oktober 2016
Da kontanthjælpsloftet trådte ikraft den 1. oktober 2016, så kan især enlige forsørgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse ikke længere få §34 i Aktivloven.

28. juli 2016
§34 er bagudbetalt & §34 må ikke deles, hvis den er ansøgt midt i måneden (eller på andet tidspunkt).

20. juli 2016
§34 i Aktivloven er ikke afskaffet. Integrationsydelse skal ikke dokumentere hidtidig lønindtægt.

25. maj 2016
Ressourceforløbsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse i forbindelse med formue.

15. maj 2016
Modregning af varmepenge skal ske i samme måned, som de udbetales & notits om det asociale kontanthjælpsloft.

30. marts 2016
Nedlæggelse af bolig kan give ret til §34. Ingen skævdeling for samlevende ved kun kr. 8.000,- i boligudgifter per måned.
 

11. december 2015

Fejl vedrørende dagpengeloftet.

Læs mere her

2. oktober 2015

Ulovlig tidsbegrænsning af særlig støtte

Jeg har spørgsmål om §34 - kan jeg ringe ?
 

Ja, hvis du bor i Vejle kommune.

Vi hører gerne om problemer i forbindelse med § 34 særlig støtte i forbindelse med Vejle kommune.

Nej, hvis du bor i en anden kommune - medmindre du har haft kontakt med Flemming før den 16. februar.

Lige for tiden (16. februar 2015) får vi mange henvendelser om §34 i Aktivloven. Både på mails, telefon & facebook.

Kontakt evt. din fagforening, SR-Bistand, Den Sociale Retshjælp, Den Mobile Retshjælp eller andre rådgivninger for spørgsmål om §34.

Hvis du har fået afslag på en ansøgning, så klag over det !

I København kan du kontakte Borgerrådgiveren efter afslag eller andre problemer med forvaltningen. Læs mere her: Hvad kan Borgerrådgiveren (Kk.dk)

Eller kom med i den private facebook gruppe for hjælp & støtte:
(Gruppe): Særlig støtte til høje boligudgifter (Facebook.com)

Ansøgningstidspunktet gælder

Nogle kommuner lader først §34 i Aktivloven gælde fra afgørelsestidspunktet.

Dette er forkert.

Det er ansøgningstidspunktet, der tæller som grundlag for udbetaling af løbende ydelser som særlig støtte til høje boligudgifter. Altså den førstkommende udbetalingsdag.

Læs mere her:
Særlig støtte: Ansøgningstidspunktet er udgangspunktet

Se også deling af §34

§34 i Aktivloven er bagudbetalt

§34 i Aktivloven er bagudbetalt ligesom kontanthjælpen.

Se Ankestyrelsens principafgørelse 43-16 (Retsinformation.dk)

Se også Deling af §34

Er §34 i Aktivloven afskaffet ?

Nej,

Læs mere her:
§34 særlig støtte til høje boligudgifter er ikke afskaffet

90 procent reglen

Der er en 90 procent regel i forbindelse med §34 særlig støtte til høje boligudgifter. Den begrænser særlig støtte til 90 procent af hidtidig indtægt.

Jo højere tidligere indtægt, jo mere kan du være berettiget til i §34 i Aktivloven.

Hvis du kommer fra lønindtægt, så medsend dokumentation for dine lønindtægter de sidste 3 måneder før du blev arbejdsløs.

Dog kan enlige uden børn få op til kr. 2.200,- per måned i særlig støtte uanset tidligere indtægt. (2013 tal). Folk på integrationsydelse er heller ikke omfattet af 90 procent regelen. Begge kan få op til nettoindtægten svarende til kr. 12.719 brutto.

Hvis du har fået afslag med henvisning til 90 procent reglen.

Så klag over afgørelsen !

Den særlige støtte for forsørgere skal nemlig nedsættes, så du ikke kommer over 90 procent grænsen.

"Indtægtsloftet betyder, at for at en person kan få særlig støtte, skal pågældende tidligere have haft nettoindtægter, der svarer til personens nuværende nettoindtægter,inkl. særlig støtte. Indtægtsloftet gælder for både forsørgere og ikke forsørgere.

Dog kan ikke-forsørgere altid få særlig støtte op til ca. 2.200 kr. uanset pågældendes tidligere indtægter."
Kilde: Svar til Folketinget den 6. februar 2013 på spørgsmål 135 (Ft.dk)

§7, stk. 1;
"Den beregnede støtte efter §§ 5 og 6 (90 procent reglen, flj) nedsættes i overensstemmelse hermed."

Kilde: Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Men hvis du er kommet fra en lavere indtægt som forsørger, så gives der desværre afslag i kommunerne. Det kan være, hvis du ikke har haft nogen indtægt. F.eks. som hjemmegående eller har haft en lang periode som arbejdsløs. (Hvor du ikke har lønsedler mere.)

Men der kan halvdelen af tidligere samlever / ægtefælle tælle med som indtægt ved beregningen af særlig støtte til høje boligudgifter

Se Enlige forsørgere uden tidligere indkomst

Den tidligere indtægt kan også lægge mange år tilbage. Det har ingen betydning. Men det er kravet, at det er lønindtægt fra ordinært arbejde før enten arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør.

Lønoplysninger på Skat.dk

Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk under Tast selv - "Søg lønoplysninger". Vælg årstal & måned. (Vist nok nummer 2 rullemenu). Der ligger oplysninger om løn der fra april 2006 & frem. De ligger der i 10 år.

Nogle sagsbehandlere melder ud, at de ikke kan bruge de oplysninger. De vil have en origianl lønseddel. Men sålænge du dokumenterer, hvor du har fået dem fra kombineret med en forklaring. Så skal de bruges. Det kan du gøre ved en udskrift eller et skærmbillede, som du sender via E-boks.dk til din sagsbehandler. Hvis sagsbehandler ikke vil acceptere det, så klag.

Se også Dagpengeloft

Til toppen af siden 

Bliver boligsikringen modregnet af §34 særlig støtte ?

Nej.

§34 i Aktivloven er skattefrit. Dermed indgår det ikke i din årsindkomst, der ligger til grund for boligsikring.

Bo- & familieformer

Det er især enlige i lejebolig, der kan være berettiget til §34 særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivloven.

Men samlevere, gifte & enlige forsørgere kan også være berettiget.

Folk med ejerbolig kan også være berettiget.

Følgende ydelser / situationer kan være berettiget:

 • Arbejdsmarkedssydelse,
 • barselsdagpenge (især enlige),
 • brøkførtidspensionister (efter 2003) med supplement §27a i Aktivloven, Principafgørelse 83-16
 • dagpenge,
 • deltidsefterløn,
 • fleksjob,
 • integrationsydelse (Stopper næsten 1. oktober 2016 p.gr.a. det asociale kontanthjælpsloft)
 • kontanthjælp (Stopper især for enlige forsørgere 1. oktober 2016 p.gr.a. det asociale kontanthjælpsloft)
 • kontantydelse
 • ledighedsydelse (visiterede fleksjobbere),
 • løntilskudsjob, Principafgørelse 57-16
 • ressourceforløbsydelse (skal opfylde krav til kontanthjælp / uddannelseshjælp),
   
 • revalideringsydelse,
 • sygedagpenge,
 • særlig uddannelsesydelse,
 • tabt arbejdsfortjeneste,
 • SU. (enlig forsørger efter samlivsophør) &
 • Uddannelseshjælp (Stopper især for enlige forsørgere 1. oktober 2016 p.gr.a. det asociale kontanthjælpsloft)

Førtidspensionist / Folkepensionist

Førtidspensionister & Folkepensionister kan ikke modtage særlig støtte. DOG med undtagelse for brøkførtidspensionister (bevilget efter 1. januar 2003) !

Ankestyrelsen fastslog i principafgørelse 83-16 (29. november 2016), at det kan brøkpensionister godt være berettiget til.

Efterløn

Efterlønnere kan heller ikke modtage §34 særlig støtte til høje boligudgifter.

Til toppen af siden

Enlige forsørgere uden tidligere indkomst

Enlige forsørgere, der kommet ud af et samlivsforhold & ikke havde nogen indtægt dengang. De kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt ved beregningen.

Det kan være, hvis den enlige forsørgere har været hjemmegående husmor.

Det har stået i vejledningen til Aktivloven siden 1998, men desværre bliver dette ikke brugt ude i kommunerne.

Læs mere her:

Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Formue

Nogle kommuner er begyndt at benytte formue bestemmelser i Aktivlovens §14 i forbindelse med afgørelser om særlig støtte til højere boligudgifter.

Det mener vi i SIND Vejle er forkert !

Tilføjet: 25. maj 2016
Formuereglerne gælder for kontanthjælp, uddannelseshjælp & integrationsydelse (hjemsendelsesydelse idag) i forbindelse med tilkendelse af disse ydelser. Det gælder også for ressourceforløbsydelse.

Formuereglerne gælder ikke for dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge m.fl. De bliver nemlig slet ikke nævnt i bemærkningerne til loven om Aktiv socialpolitik blev ændret i 1996. Læs mere på link herunder.

Klag hvis du har fået afslag med den begrundelse, at du har formue større end kr. 10.000,- for enlige & kr. 20.000,- for ægtefæller/samlevere.

Læs mere her:
Formue uden betydning i forbindelse med §34 i Aktivloven om særlig støtte

Grænsebeløb tilbage til 2003 kan du finde her

Grænsebeløb: Få beregningen om særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

Ansøgning

Hvis du vil ansøge om §34 i Aktivloven, så skal du søge hos din kommune.

Nogle kommuner har ikke et ansøgningsskema.

Vi har lavet en checkliste her, som også kan bruges som ansøgningsskema:
Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

eller

Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Dagpengeloft

Der er et dagpengeloft, hvor der højst kan udbetales ydelse inklusiv særlig støtte til høje boligudgifter svarende til højeste dagpengesats.

Dagpengeloftet i forbindelse med særlig støtte til høje boligudgifter gælder for kontanthjælp & uddannelseshjælp efter 3 måneders sammenhængende udbetaling af disse ydelser inden for 18 måneder. Den træder også i kraft efter 3 måneders udbetaling af §34 for andre ydelser.

For kontanthjælp / uddannelseshjælp
Dagpengeloftet kan ikke alene bruges som et afslag, da den særlige støtte kan nedsættes. Det skal beregnes om en nedsættelse af §34 i Aktivloven samlet kommer under grænsen for dagpengeloftet (Kontanthjælp eller uddannelseshjælp plus særlig støtte).

I flere tilfælde sker denne nedsættelse ikke ude i kommunerne. Der gives der afslag, lige så snart at dagpengeloftet rammes.

"Dagpengeloftet træder i kraft efter 3 måneder på kontanthjælp og/eller særlig støtte og betyder, at en persons samlede nettoindtægt, inkl. særlig støtte, højst kan svare til dagpengemaksimum efter skat.

Dagpengeloftet gælder for både forsørgere og ikke forsørgere.

Dagpengeloftet betyder, at en ikke-forsørger maksimalt kan få op til ca. 4.300 kr.om måneden, og at en forsørger maksimalt kan få ca. 2.100 kr. i særlig støtte.

Da loft over særlig støtte beregnes på grundlag af indtægter efter skat, kan ovennævnte loftsbeløb variere som følge af forskelle i den kommunale skatteprocent."

Kilde: Svar til Folketinget den 6. februar 2013 på spørgsmål 135 (Ft.dk)

Bekendtgørelsen fastslår, at:

"§ 7. Såfremt der er udbetalt uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lovens §§ 23, 24 og 25 eller § 34 i en sammenhængende periode på 3 måneder inden for de sidste 18 måneder, kan støtten efter § 34 sammenlagt med den pågældendes øvrige nettoindtægter ikke overstige den nettoindtægt, som den pågældende ville have ved en bruttoindtægt, der svarer til højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Den beregnede støtte efter §§ 5 og 6 (90 procent reglen, flj) nedsættes i overensstemmelse hermed."

Kilde: Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation.dk)

Hvis du har fået afslag med en henvisning til dagpengeloftet, så klag over det.

Se også 90procent reglen.

Til toppen af siden

Bliver efterbetaling af §34 modregnet i kontanthjælp / uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse & kontantydelse ?

Nej.

Efterbetaling af samtlige offentlige ydelser til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløbsydelse bliver med virkning per 1. juni 2014 ikke længere modregnet. Det indgår heller ikke i formuen i op til 2 år efter udbetaling. Det følger af en aftale indgået imellem regeringen, SF & Enhedslisten.

Plus kontantydelse per 1. marts 2015.

Læs mere her:
Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp & ressourceforløb

Hvor meget kan jeg få i §34 særlig støtte ?

Det afhænger af dine samlede boligudgifter, som kan medregnes.

For en enlig i egen bolig i almennyttig bolig i Vejle gav det kr. 800,- skattefrit om måneden.

Godkendte udgifter for lejebolig omregnet til månedsbasis:

 • Huslejen,
 • + evt. tvungen antenneudgift
 • + varme per måned
 • + vand per måned
 • + el per måned
 • + Evt. afdrag på boligindskudslån
 • - Boligstøtte (Se i din E-boks)
  = Boligudgifter per måned

Særlig støtte gives for disse samlede boligudgifter per måned over grænsebeløbet. Grænsebeløbet i forbindelse med §34 i Aktivloven er din egenbetaling af boligudgifterne.

Du kan finde de aktuelle grænsebeløb på siden for Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

Samlevende & Gifte

Beregningen for gifte eller samlevende er lidt mere kompliceret, da der skal tages hensyn til partnerens indkomst. I udgangspunktet er det dobbelt op på det beregnede grænsebeløb. Der skal kun ske skævdeling imellem samlevende & ægtefæller ved meget høje boligudgifter. Ihvertfald over kr. 20.000,- per måned.

Hver af jer skal bidrage til boligudgifterne. Det samme gælder for børn over 18 år (Dog ikke for SU modtagere). Men fordelingen kan ændres, hvis der er tale om at en af børnene med en lønindtægt.

Med 2 voksne & ét barn er grænsebeløbet i udgangspunktet kr. 4.200,- per voksen (2017 tal). Altså skal boligudgifterne for denne familie være over kr. 8.400,- per måned.

Søg & få en konkret & individuel afgørelse baseret på jeres økonomiske forhold.

Find en checkliste her.

OBS !

Dog kan gifte, enlige forsørgere & samlevende på kontanthjælp, uddannelseshjælp & hjemsendelsesydelse (tidligere integrationsydelse) ikke få særlig støtte til høje boligudgifter, da det brutale kontanthjælpsloft har forhindret det siden 1. oktober 2016.

I et svar til Folketinget var den gennemsnitlige udbetaling per måned i 2013 af særlig støtte til høje boligudgifter:

"Enlige uden børn 1.340 kr. per måned
Enlige med børn 1.130 kr. per måned
Gift/samlevende uden børn 960 kr. per måned
Gift/samlevende med børn 900 kr. per måned"

Fundet her:
Svar på spørgsmål til Folketinget spm 135 (Ft.dk)

(6. februar 2013)

Aarhus kommune har dette regne eksempel:

"Eksempel på en enlig mand uden børn. Ydelsescentret vurderer ikke, at der kan skaffes en rimelig, billigere bolig:

 

Husleje: 3800 kroner

A conto varme og el: 1000 kroner

Boligstøtte efter overgang til forsørgelseshjælp: 600 kroner

Netto-boligudgift: 4200 kroner

Grænsebeløb: 2900 kroner

§ 34 støtte: 4200 kroner - 2900 kroner = 1300 kroner"

Fundet her:
Støtte til særligt høje boligudgifter (Aarhus.dk)

Tilføjet: 6. juli 2017

Der mangler udgifter til vand, evt. tvungen antenne udgift plus evt. afdrag på boligindskudslån i ovenstående regneeksempel.

Efter kontanthjælpsloftet skal der kigges på om de samlede ydelser inklusiv boligstøtte & §34 i Aktivloven ligger over det individuelle loft.

Loftet for vedkommende enlig uden børn over 30 år er kr. 13.477,- (2017 tal)

Kontanthjælp Kr. 11.143,- (2017 tal)
+ Boligstøtte kr. 600,-
+ §34 i Aktivloven kr. 1.250

= i alt kr. 12.993,-

Altså kan vedkommende få hele §34 i Aktivloven & boligstøtten udbetalt.

Faktisk er der plads til ekstra tilskud på kr. 484 per måned. (/ flj)

Læs mere her om godkendte udgifter for lejeboliger:
Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

eller

Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Se også:
Dagpengeloft

&
90 procent reglen

Til toppen af siden

Ret til 3 års efterbetaling

Hvis du opfylder betingelserne, så kan du være berettiget til at modtage §34 i Aktivloven op til 3 år tilbage.

Se Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter §34 i Aktivloven

under "Ret til 3 års efterbetaling"

Forudsætningen er at kommunen ikke har vejledt om §34 særlig støtte. Men du skal have fortalt kommunen om stram økonomi & sagsbehandler skal have undladt at fortælle dig om §34. & du skal kunne dokumentere, at kommunen ikke har fortalt dig om §34.

Der er dog en udvidet vejledningspligt over for mennesker med funktionsnedsættelser af enten psykisk eller fysisk karakter. Her skal kommunen næsten sørge for at ansøge om det.

"Forældelsen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor borgeren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det vil være på det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig, og kommunen bliver opmærksom på fejlen.

Hvis borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse forhold og til fordringen. Forældelsesfristen suspenderes dermed til dette tidspunkt.

Forældelsesfristen kan ikke suspenderes på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder ukendskab til lovgivning og retspraksis."

Fra Ankestyrelsens principafgørelse 166-12 (Retsinformation.dk)

Kommunen har givet mundtligt afslag

Hvis din sagsbehandler har givet dig et mundtlig afslag, så bed om at få en skriftlig afgørelse.

Det har du krav på.

Det står i Forvaltningsloven:

"§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret."

Kilde: Forvaltningslovens §23 (Retsinformation.dk)

Kontroller om du får det rigtige i særlig støtte

Jane Pihlmann fra København har stillet det regneark til rådighed, der betød at hun fik kr. 10.000,- efterbetalt. Der var simpelthen regnet forkert.

Det virker kun for enlige i lejebolig.

Ret kun i de hvide felter.

Find det her:
Excel skema for enlige ikke-forsørgere §34 særlig støtte til høje boligudgifter

Til toppen af siden

Kommunen vil ikke efterbetale 3 år tilbage

Flere & flere kommuner mener, at de ved at have skrevet om §34 særlig støtte i Aktivloven i et brev for 2 år siden ikke er forpligtiget til at efterbetale.

Men det er ikke sikkert, at de kan bruge dette som grundlag for et afslag.

Hvis du f.eks. har været sygemeldt p.gr.a. stress, angst, depression eller f.eks. er udviklingshæmmet i en eller anden grad.

Her er der udvidet vejledningspligt for at sikre svage udsatte, at de kan få deres berettigede økonomiske hjælp.

Det betyder, at du stadigvæk kan være berettiget til efterbetaling.

Klag over deres afgørelse & skriv, at du har været sygemeldt / lidt af en af disse tilstande.  Det betyder jo reelt, at du ikke har haft overskud til at sætte dig ind i kommunens mange breve.

Vedlæg dokumentation for sygemeldingen ved klagen fra din læge.

Når kommunen fastholder deres afslag på efterbetaling, så fasthold din klage.

Det kan du fortælle din sagsbehandler mundtligt. Du får et brev, når din klage ryger i Ankestyrelsen.

Der er for tiden 6 - 10 måneders sagsbehandling i Ankestyrelsen.

Eksempel på klage:

"Jeg klager over jeres afslag på tilbagebetaling af §34 af 11. februar 2015.

Jeg har været sygemeldt med depression / stress i den periode. Det har betydet, at jeg ikke har haft mulighed for at få overblik over alle de breve fra jer.

Jeg vedlægger sygemelding fra lægen (plus evt. udredning fra psykiatrien).

Hvis du har en diagnose som skizofreni, borderline eller andre langvarige diagnoser. Så henvis til FNs Handicapkonvention:

Jeg skal gøre jer opmærksom på FNs Handicapkonvention, der blandt andet giver folk med psykiske funktionnedsættelser ret til social tryghed.

b) at sikre personer med handicap, i særdeleshed kvinder og piger med handicap og ældre med handicap, adgang til ordninger for social tryghed og fattigdomsbekæmpelse,
Artikel 28 i FNs Handicapkonvention.

Med venlig hilsen

Navn
Adresse"

FNs Handicapkonvention har siden 2009 været en del af dansk ret. Langvarige psykiske lidelser som svær depression, angst er også omfattet af FNs Handicapkonvention. Konventionen taler om funktionsnedsættelser.

"Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."
Artikel 1 i FNs Handicapkonvention

Læs mere på: Handicapkonvention.dk

Se også Ankestyrelsens Principafgørelse 95-15:

PTSD: Udvidet hjælp til psykisk syge uden NEMID fra kommunerne

Til toppen af siden 

Må en §34 deles afhængig af ansøgningstidspunktet ?


Nej.

Den må heller opdeles i forhold til, hvornår du er blevet meldt ledig ved udbetalingen.

Læs mere her:
Venteperiode: §34 i Aktivloven må ikke halveres eller deles ved første udbetaling

Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse 43-16 (Retsinformation.dk)

Løbende overskud for dagpengemodtagere m.fl.

Københavns kommune er blevet underkendt i en klagesag af Ankestyrelsen om brug af løbende overskud i forbindelse med dagpenge.

Kort sagt brugte Københavns kommune en hjemmelavet Djøf-regel, hvor forskellen imellem kontanthjælp & dagpenge var det løbende overskud. Dette blev overført i strid med reglerne for særlig støtte til høje boligudgifter.

Løbende overskud inden for andre berettigede på andre ydelser over kontanthjælpsniveau er også ugyldigt afgørelse.

Læs mere her med journalnummer & dato samt kopi af afgørelsen i anonymiseret form:
Særlig støtte: Københavns kommunes løbende overskud ved dagpenge underkendt af Ankestyrelsen

Tidsbegrænsning af særlig støtte er ulovligt

Ankestyrelsen fastslår i vejledning af den 15. september 2015, at tidsbegrænsning af særlig støtte til høje boligudgifter er ulovligt. Kommunerne må ikke tidsbegrænse særlig støtte til høje boligudgifter til f.eks. at stoppe efter 6 måneder.

Der findes dog en tidsgrænse i forbindelse med dagpengeloftet i bekendtgørelse om særlig støtte, hvor der efter 3 måneder for kontanthjælp & uddannelseshjælp træder et dagpengeloft i kraft. Det har ikke noget med dette at gøre. Læs mere her om Dagpengeloft

Læs mere her den ulovlige tidsbegrænsning:
Ankestyrelsen stopper endnu en Djøf-regel: Denne gang om tidsbegrænset særlig støtte

O-9-97: Gifte / samlevende- Der må ikke skævdeles ved boligudgifter på kun kr. 8.000,-

Ankestyrelsens principafgørelse O-9-97 fastslår, at der kan fraviges fra hovedreglen om at ligedeling af boligudgifterne for samlevende. Der kan skævdeles ved boligudgifter på kr. 24.000,-

Men i en konkret afgørelse fra Ankestyrelsen fra en kontanthjælpsmodtager i Vejle kommune fastslås det, at det ikke må ske skævdeling med boligudgifter på kr. 8.000,- per måned ialt.

Læs mere her, hvor der også er anonymiseret afgørelse fra Ankestyrelsen:

O-9-97: Ankestyrelsen underkender Vejle kommune om skævdeling i forbindelse med §34 i Aktivloven (SINDVejle.dk)

Til toppen af siden 

Renovering: Nedlæggelse af lejlighed er undtaget for regel om øget boligudgifter

En regel om at højere boligudgifter ikke kan give ret til øget §34 i Aktivloven gælder ikke, hvis lejligheden bliver nedlagt f.eks. som følge af renovering.

Det er nemlig ikke "på eget initiativ".

Læs mere her:

Renovering: Skulle fraflytte lejlighed - først afslag, så godkendt med SIND Vejles hjælp

Efterbetalte varmepenge samt vand & el skal modregnes i samme måneds §34 støtte

Gode fredericianere har fået en præcisering fra Ankestyrelsen af reglerne for modregning ved efterbetaling af varmepenge, vand & el i forbindelse med §34 i Aktivloven.

Det må kun ske modregning i §34 særlig støtte i den måned, hvor udbetalingen af overskydende varmepenge sker.

Hvis beløbet er højere end §34 støtten, så må den ikke deles over flere måneder.

Der skal dog ske genberegning af nettoboligudgifter, da de årlige udgifter har ændret sig.

Læs mere her:
Fredericia: Ankestyrelsen præciserer regler for modregning af efterbetalte varmepenge (Sådan gør du) (14. maj 2016)

Udlej en del af din bolig

Der er mulighed for at du på kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, kontantydelse, ressourceforløbsydelse & ledighedsydelse kan udleje en del af din lejlighed uden, at du bliver modregnet i din ydelse.

Lejeindtægten skal dog tages med i beregningen af din §34 i Aktivloven.

Læs mere om det her:

Sådan udlejer du som modtager af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrations-, kontant-, ressourceforløbs & ledighedsydelse

 
 

Søg med Google