Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb & kontantydelse


Opdateret:
26. juli 2016
Forslaget som det blev vedtaget er også med (For de mistroiske ...)

29. oktober 2015
69-13 blev desværre ikke ophævet, da Ankestyrelsen mener at den er en del af ændringen.

23. maj 2016
Kontantydelse blev omfattet 1. marts 2015


Folketinget har torsdag den 4. december 2014 vedtaget, at efterbetaling af ydelser til folk på ressourceforløbsydelse, kontanthjælp & uddannelseshjælp ikke modregnes.

Lovændringen gælder fra 1. Juni 2014 & det efterbetalte skal ikke medregnes i formuen op til 2 år efter udbetalingen.

"På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om efterbetaling af følgende ydelser:

– Arbejdsløshedsdagpenge
– Sygedagpenge
– Barselsdagpenge
– Uddannelses og kontanthjælp, herunder hjælp efter § 27 a (supplement til brøkpension)
– Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
– Ressourceforløbsydelse
– Særlig uddannelsesydelse
– Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
– Revalideringsydelse
– Ledighedsydelse
– Efterløn
– Fleksydelse"

Fundet her:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l13/html_som_fremsat.htm

& her er den vedtagne :
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l13/html_som_vedtaget.htm

Via
[Forslag L13 - 2014 - 1 (Ft.dk)]

Kontantydelse:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l111/html_som_fremsat.htm

Aftalen blev indgået den 8. Maj 2014 imellem regeringen, SF & Enhedslisten.

Dermed blev den uretfærdige praksis, som Ankestyrelsen havde indført med modregning i kontanthjælpen stoppet.

Ændringen gælder også for efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34, som kan gå 3 år tilbage. Hvis det kan dokumenteres & at folk er berettiget til støtten.

Samtlige partier stemte for.

Dermed bliver Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 så også endelig sat ud af kraft:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160381

Så kommunerne kan bare vove at bruge den som grundlag for modregning !

Den burde egentlig allerede den 1. juni 2014 være sat ud af kraft.

Skrevet af: Flemming Leer Jakobsen

Søg med Google