Efterbetaling: Ingen modregning i kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb & kontantydelse


Opdateret:
26. juli 2016
Forslaget som det blev vedtaget er også med (For de mistroiske ...)

29. oktober 2015
69-13 blev desværre ikke ophævet, da Ankestyrelsen mener at den er en del af ændringen.
 


Folketinget har torsdag den 4. december 2014 vedtaget, at efterbetaling af ydelser til folk på kontanthjælp & uddannelseshjælp ikke modregnes. Samt alle andre ydelser i Aktivloven som f.eks. ledighedsydelse & hjemsendelsesydelse.

Det berører heller ikke særlig støtte til høje boligudgifter i op til 2 år fra udbetalingen. Det vil sige, at efterbetalingen overhovedet ikke må bruges som en del af et afslag i den periode.

Lovændringen gælder fra 1. Juni 2014 & det efterbetalte skal ikke medregnes i formuen op til 2 år efter udbetalingen.

Jeg har en enkelt gang fået en henvendelse, hvor sagsbehandler bad om en konkret lov paragraf for denne undtagelse. Før da ville sagsbehandler overhovedet ikke acceptere fritagelse for formueregler ved efterbetaling. Hvilket er helt ude i hampen. & er endnu et eksempel på vilkårlig vejledning eller mangel på samme.

her er den konkrete paragraf i Aktivloven:

Aktivlovens §14,

Stk. 3. Der ses endvidere bort fra formue i form af efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

/ Aktivloven (socialjura.dk)


"På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om efterbetaling af følgende ydelser:

– Arbejdsløshedsdagpenge
– Sygedagpenge
– Barselsdagpenge
– Uddannelses og kontanthjælp, herunder hjælp efter § 27 a (supplement til brøkpension)
– Særlig støtte til høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde
– Ressourceforløbsydelse
– Særlig uddannelsesydelse
– Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
– Revalideringsydelse
– Ledighedsydelse
– Efterløn
– Fleksydelse"

Fundet her:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l13/html_som_fremsat.htm

& her er den vedtagne :
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l13/html_som_vedtaget.htm

Via
[Forslag L13 - 2014 - 1 (Ft.dk)]

Kontantydelse:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l111/html_som_fremsat.htm

Aftalen blev indgået den 8. Maj 2014 imellem regeringen, SF & Enhedslisten.

Dermed blev den uretfærdige praksis, som Ankestyrelsen havde indført med modregning i kontanthjælpen stoppet.

Ændringen gælder også for efterbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34, som kan gå 3 år tilbage. Hvis det kan dokumenteres & at folk er berettiget til støtten.

Samtlige partier stemte for.

Dermed bliver Ankestyrelsens principafgørelse 69-13 så også endelig sat ud af kraft:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160381

Så kommunerne kan bare vove at bruge den som grundlag for modregning !

Den burde egentlig allerede den 1. juni 2014 være sat ud af kraft.

Skrevet af: Flemming Leer Jakobsen, formand SIND Vejle

Søg med Google