Lejebolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter paragraf §34 i Aktivloven


Særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 logoKun lejeboliger her.

For folk i Ejerbolig se her

Sidst ændret:

28. januar 2021
Grænsebeløb for 2021

2. Oktober 2016
Desværre trådte det brutale kontanthjælpsloft i kraft 1. oktober 2016. Det går især udover enlige forsørgere på enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Disse kan helt eller delvist ikke få §34 i Aktivloven længere. Andre ydelser & enlige kan være berettiget. Det er individuelt.

§34 i Aktivloven er altså ikke afskaffet !

20. juli 2016:
Hidtidig indtægt ikke noget krav for enlige & folk på integrationsydelse

1. marts 2016:
Præciseret om retten til at få med 3 års tilbagebetaling.

30. oktober 2015:
Find lønoplysninger i Tast selv på Skat.dk


(Vedlæg lønsedler 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation / skilsmisse.)
 

NB! : Tidligere hjemmegående uden indtægt kan bruge halvdelen af tidligere ægtefælles / samlevers indtægt som indtægt før seperation mm. Læs mere her:
Samlivsophør: Enlige forsørgere uden indkomst kan bruge halvdelen af tidligere samlevers / ægtefælles indtægt

Ansøg paragraf 34 igennem Digital Post

Brug eboks.dk til at ansøge om det. Her kan du også vedhæfte dokumenter. Brug evt. dit kamera for at få en digital kopi af evt. dokumenter. Upload det til din pc / mac igennem kladde på din mail fra din telefon.

Aktivlovens §34 kaldes også for den hemmelige paragraf, da kommuner "glemmer" at fortælle om den.

Hvis du mener, at du har krav på særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Så skal du dokumentere dine udgifter.

Grænsebeløb for 2021

Dine boligudgifter per måned efter boligstøtten er trukket fra skal i 2021 være over:

Beløb 2021

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift (stk. 6)

Kr. 

Ikke-forsørgere 

3.150

Forsørgere med et hjemmeboende barn 

4.600

Forsørgere med et udeboende barn 

4.700

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1

850

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover ét 

700

Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder (Dagpengeloftet)

19.322

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

14.043

Fundet her: Aktivlov (Socialjura.dk)

Grænsebeløbet er det som du selv skal betale af boligudgifterne per måned.

Aarhus kommune havde dette regne eksempel:

"Eksempel på en enlig mand uden børn. Ydelsescentret vurderer ikke, at der kan skaffes en rimelig, billigere bolig:

Husleje: 3800 kroner

A conto varme og el: 1000 kroner

Boligstøtte efter overgang til forsørgelseshjælp: 600 kroner

Netto-boligudgift: 4200 kroner

Grænsebeløb: 2950 kroner

§ 34 støtte: 4200 kroner - 2950 kroner = 1250 kroner"

Fundet her (virker ikke mere 2020) :

Støtte til særligt høje boligudgifter (Aarhus.dk)

Tilføjet: 6. juli 2017

Der manglede udgifter til vand, evt. tvungen antenne udgift plus evt. afdrag på boligindskudslån i ovenstående regneeksempel.

Efter kontanthjælpsloftet skal der kigges på om de samlede ydelser inklusiv boligstøtte & §34 i Aktivloven ligger over det individuelle loft.

Loftet for vedkommende enlig uden børn over 30 år er kr. 13.477,- (2017 tal)

Kontanthjælp Kr. 11.143,- (2017 tal)
+ Boligstøtte kr. 600,-
+ §34 i Aktivloven kr. 1.250

= i alt kr. 12.993,-

Altså kan vedkommende få hele §34 i Aktivloven & boligstøtten udbetalt.

Faktisk er der plads til ekstra tilskud på kr. 484 per måned. (/ flj)
 

Ansøgningskema / checkliste

Mange kommuner bruger fejlagtigt skema for ansøgning om enkeltydelse ved udlevering til ansøgere på forespørgsel. Det giver en del forvirring, da ikke alle de godkendte boligudgifter kan sættes ind i det skema.

Men der er intet formkrav på ansøgninger, så kan du bruge denne skabelon herunder som både en huskeliste & ansøgningsskema til lejere.

Du kan bruge digital post til at sende ansøgningen.

Send den til kontanthjælp / Ydelsescenter i din kommune. Så har du kvittering for ansøgningstidspunktet. Forvaltningsloven fastslår, at din ansøgning skal sendes det rette sted hen. Det sørger medarbejderne i kommunen selv for.

Men vær opmærksom på en kvittering for modtagelsen af sagsbehandler i Ydelsescenter, hvor der også står hvor lang tid sagsbehandlingen forventes at tage.

Følg op på det, hvis du ikke inden for en uge har fået en kvittering på Digital Post ved at rykke for det igennem Digital Post. Gør alt skriftligt igennem Digital Post.

Tip !:
For at scanne dine dokumenter i pdf format, så brug evt. Document scanner eller Adobe Scan på android. Upload dem i din mail via gem kladde & vedhæft dem. Så kan du hente dem på din mail på en pc. Indscannede dokumenter er valid dokumentation for dine udgifter.

 

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34.

Jeg vedlægger dokumentation i form af

 • Lejekontrakt
 • Huslejen, inklusiv evt. tvungen antenneudgift
 • Årsopgørelser for
  + varme (Kvitteringer for brænde til brændeovn kan også bruges.)
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Boligstøtte (Se i din E-boks)
 • Ved afdrag på boligindskudslån, så husk det
   
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Tidligere indtægt er uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

Skabelon for ejere af ejerbolig eller andelsbolig:

Der er oprettet en seperat side for ejerboliger her:
Ejerbolig: Sådan søger du særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34

Svært at få overblik ?

Så brug denne checkliste på Trello.

Der er en checkliste her på Trello.com:

Særlig støtte til høje boligudgifter (Trello.com)

Den kan du bruge til at skabe overblik. Kopier det over i dit eget "board" på Trello. Trello er gratis at bruge.

Hvis du ikke vedlægger dokumentation for dine udgifter, så får du afslag.

Det drejer sig om dine årsoversigter for varmeregnskabet, vand & el med ansøgningen.

Kommunen kan dog også beregne dine boligudgifter ud fra din aconto betaling for vand & varme, hvis du lige er flyttet i en ny bolig.

Hvis du bor i en boligforening, hvor du skal betale for antenneudgiften skal den også medregnes.

Hvis du afdrager på boligindskudslån kan den også medregnes.

For dokumentation for din husleje kan du benytte din PBS / Nets betalingsoversigt.

Find lønoplysninger hos Skat

Du kan finde lønoplysninger på Skat.dk ved at gå ind i "Tast Selv". Under "Søg indkomstoplysninger" kan du finde hver måneds lønoplysninger.

Beskriv, hvor du har fundet dem henne. Kommunen skal medtage disse lønoplysninger, hvis du ikke selv har lønsedler. Da særlig støtte til høje boligudgifter blev oprettet eksisterede den digitale forvaltning nemlig ikke. Indkomstregistret hos Skat har oplysninger i 10 år.

NB!: Det gælder ikke for enlige uden børn samt folk på integrationsydelse. Hvis boligudgifter er over grænsebeløbet, så kan vedkommende måske være berettiget til §34 i Aktivloven.

Ret til 3 års tilbagebetaling

For at kunne få op til 3 års tilbagebetaling af §34 i Aktivloven, så skal du på et tidspunkt have nævnt for sagsbehandler at du har svært med økonomien. Dernæst skal sagsbehandler have undladt at vejlede dig om §34 i Aktivloven.

Det fastslår Ankestyrelsen i flere afgørelser, som vi har kendskab til. Det er desværre ikke nok, at du ikke har fået noget at vide mens du var på dagpenge eller andre ydelser.

Der skal være dokumentation for det. F.eks. en email, hvor du har gjort opmærksom på en stram økonomi. & sagsbehandler så ikke har gjort opmærksom på §34 i Aktivloven.

NB: Tilføjet 7. februar 2015

Om kontanthjælpsmodtagere


Unge under 25 år på kontanthjælp & uddannelseshjælp kan desværre ikke få med tilbagevirkende kraft for 2014 & øvrige år. Det valgte Folketinget desværre ikke at åbne op for, da aldersgrænsen på 30 år blev ophævet 1. januar 2015.

Fra den 1. januar 2015 kan alle over 18 år på kontanthjælp & udannelseshjælp være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter som følge af finansloven for 2015.

Unge aktivitetsparate på kontanthjælp & udannelsehjælp imellem 25 & 29 år kan dog være berettiget til efterbetaling for hele 2014.

Frem til 30. juni 2014 var der en overgangsordning, hvor alle imellem 25 & 29 år på kontanthjælp / uddannelseshjælp kunne være berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34. Det skete som følge af kontanthjælpsreformen.

Hvis du var på kontanthjælp i 2013 imellem 25 & 29 år, kan du måske også have været berettiget til særlig støtte til høje boligudgifter. Plus muligheden for efterbetaling. Det samme, hvis du var på kontanthjælp i 2012.

Hvis du søger med 3 års tilbagevirkende kraft, så skal du henvise til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12.

Når du har fået bevilget særlig støtte til høje boligudgifter. (Efter et muligt mundtligt afslag, som du under ingen omstændigheder skal acceptere ! Optag eventuelt samtaler om §34 til dokumentation.)

Søg om særlig støtte til §34 til høje boligudgifter eller høj forsørgerbyrde op til 3 år tilbage, hvis du opfylder kravene til at kunne få det bevilget.

For at kunne gøre det, så skal du igen dokumentere dine boligudgifter i form af årsopgørelser for varme, vand & el 3 år tilbage. De skal medsendes med ansøgningen.

X-by, den 2014

Jeg søger om særlig støtte til høje boligudgifter i Aktivlovens §34 med tilbagevirkende kraft. Jeg henviser til Ankestyrelsens principafgørelse 166-12.

"Forældelsen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor borgeren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Det vil være på det tidspunkt, hvor borgeren henvender sig, og kommunen bliver opmærksom på fejlen.

Hvis borgeren ikke havde kendskab til de faktiske forhold, som begrunder støtten, regnes forældelsesfristen først fra den dag, hvor borgeren fik eller burde have fået kendskab til disse forhold og til fordringen. Forældelsesfristen suspenderes dermed til dette tidspunkt.

Forældelsesfristen kan ikke suspenderes på grund af uvidenhed om det retlige grundlag for fordringen, herunder ukendskab til lovgivning og retspraksis."
Kilde: Ankestyrelsens principafgørelse 166-12

For lejere:

 • Lejekontrakt
 • Huslejen, inklusiv evt. tvungen antenneudgift
 • Årsopgørelser for
  + varme
  + vand
  + sidste 4 kvartalsregninger på el
 • Boligstøtte (Se i din E-boks)
 • Ved afdrag på boligindskudslån, så husk det
 • Lønsedler fra ordinært arbejde. Typisk de sidste 3 måneder før arbejdsløshed, sygdom eller seperation. Især vigtigt for enlige forsørgere. Tidligere indtægt er uden betydning for ikke-forsørgere.
 • Evt. dokumentation for ægtefælles/samlevers indkomst de sidste 3 måneder

Med venlig hilsen
Spred Glæde...trods alt :)

Navn
Adresse
By
Mobil nummer
CPR-Nummer

Efter din ansøgning er det vigtigt, at du følger op på din ansøgning ved jævne mellemrum. Måske hver 14. dag eller noget. Bare så kommunen ikke "glemmer" dig i farten.

SIND Vejle har haft fokus på særlig støtte til høje boligudgifter i en lang periode.

Den 27. marts 2014 rejste vi problemet i Borger- & Netværksrådet i Vejle kommune, hvor vi mødes med social- & psykiatrichefen i Vejle kommune. Det førte til at en redegørelse fra Jobcenter Vejle §34 blev sendt ud til støttekontaktpersoner & centerchefer i socialpsykiatrien.

Vi har lavet en oplysningsvideo, som du kan se her:

Video om særlig støtte §34 i Aktivloven

&

en kampagneside på facebook:
Særlig støtte i Aktivlovens §34 (Facebook.com)

Hjælp os med at hjælpe andre.

Der er lavet et notat med baggrundsoplysninger til konkrete principafgørelser fra Ankestyrelsen om særlig støtte til høje boligudgifter:
Notat om særlig støtte til høje boligudgifter eller forsørgerbyrde i Aktivlovens §34

§34 i Aktivloven kaldes også for den hemmelige paragraf.

Skrevet af:
Flemming Leer Jakobsen, SIND Vejle.

Omfattet af lov om ophavsret.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søg med Google