Høringssvar om spareforslag for CSV for budget 2014 Vejle kommune


SIND Vejle skal gøre Vejle kommune opmærksom på, at den lige som resten af samfundet er forpligtet af Fns handicapkonventions målsætninger. En konvention der sigter på at sikre handicappede (både med fysisk & psykisk funktionsnedsættelse) lige muligheder for at kunne deltage i samfundet.

En reduktion af CSVs budget for 2014 vil forringe mulighederne for målgruppen. Det indbefatter blandt andet IT, musik- & dansk-undervisning. At Vejle kommune ligger højere end gennemsnittet i udgiften per bruger i forhold til andre kommuner viser Vejle kommunes hidtidige fremragende indsats. At andre kommuner ikke ønsker at tilgodese målgruppen i lige så høj grad skal ikke lægges borgere i Vejle kommune til last.

Fns handicapkonvention har været en del af dansk ret siden 2009 & disse artikler er CSV Vejle med til at understøtte:

Artikel19 - Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundslivet

Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre, og skal træffe effektive og passende foranstaltninger til at gøre det lettere for personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet ...

 

Artikel 24 - Uddannelse

1. Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer samt livslang læring.

 

Artikel 29 - Deltagelse i det politiske og offentlige liv

Deltagerstaterne skal sikre personer med handicap politiske rettigheder og muligheden for at nyde dem på lige fod med andre...

--

Læring for livet er ikke kun forbeholdt deltagere på arbejdsmarkedet. CSVs undervisning tager hensyn til den enkeltes kognitive evner i undervisningen & er med til give den enkelte kursist færdigheder, som vedkommende ikke tidligere grundet sygdom har været istand til at erhverve.

Servicereduktion på CSV vil også føre til at oparbejdede erfaringer med undervisning for målgruppen tabes. Det reducerer mulighederne for borgere i Vejle kommune. CSV udgør en lille andel af det samlede billede for SINDs interesseområde i Vejle kommune, som er med til at tilføre den enkelte livskvalitet. En livskvalitet der er med til at sikre, at den enkelte bliver bedre istand til at håndtere egen hverdag & få større mod på at prøve andre ting. Det kan måske endda være med til at sætte kimen til, at prøve kræfter med et skånejob over tid.

På den baggrund er SIND Vejle imod spareforslaget, da det er med til at forringe målgruppens evne for at deltage i samfundet på egen fod. Samtidigt er det en såkaldt skal opgave, som Vejle kommune skal stille til rådighed for personer med fysiske eller psykiske handicap.

Afgivet den 30. maj 2013 til Børne & Familieudvalget spareforslag 4.

Det er på Børne & Familieudvalget møde den 6. juni 2013 punkt 71

Søg med Google